Абидос - това ... Какво Абидос?

(.. и т.н. -grech Абидос) (местно древно име - Abedzhu, модерен арабски -. Arabeth Ел Madfunah) - един от най-старите градове в горната част. Египет, една голяма религия. център, място за почитане на боговете на отвъдния живот - Хентименти, Гофути, Озирис. От ерата на Средното царство култът на Озирис придобива особено значение в Афганистан. Историята на А може да бъде проследена до първата додин-стич. (около средата на 4-то хилядолетие пр.н.е.). От античния град запазени некрополи и паметници на царските храмове. Литература : Postovskaya Н. М., за царските кенотафи на Др. Египет, "VDI", 1957, № 3; Капарт Дж., Абидос, Брукс. , 1912; Гробищата на Абидос, т. 1-3, Л. - Бостън, 1913-14.

Съветска историческа енциклопедия. - М .: Съветска енциклопедия. Ед. Ем Жукова. 1973-1982.