Геоложка енциклопедия

MAP на конвергенция (MAP isochors)

MAP на конвергенция (isochors MAP) - един ... Какво е MAP на конвергенция (MAP isochors)?
- на която isochors. Показва промени в стратиграфския интервал между два хоризонта: горният - референтният и по-нисшият - записаният интервал. С. с. се прилагат в случаите, когато има карта на подземния релеф на всеки референтен хоризонт и се изи