Kvart - това ... Какво литър?
- стойност на случайна променлива че разделят разпределението на 4 равни части по обем. К. обикновено се намират графично чрез отпадане вертикалите на абсцисната ос на точките нарастващите крива, съответстваща на 25% (р 1 ), 50% (Р 2